DAA

EU-projektet Design Led Innovations for Active Ageing (DAA) var ett utvecklingsprojekt som medfinansierades av EU med Helsingfors stad som övergripande projektledare, bestående av totalt tio projektpartners:

Stockholms stad representerades här av Äldreförvaltningen, Normalms stadsdelsförvaltning samt Farsta stadsdelsförvaltning.

DAA syftade till att finna långsiktigt hållbara lösningar för att, den ökande andelen äldre i befolkningen till trots, kunna tillförsäkra att äldres behov av omsorg blir tillgodosett och att omsorgen är av god kvalitet. Detta bl.a. genom att möjliggöra för äldre att i större utsträckning än i dagsläget kunna leva ett aktivt och självständigt liv.

För att kunna göra detta skedde ett utbyte av goda exempel projektpartners sinsemellan, men även genom att i samarbete med designers finna nya, innovativa lösningar. De goda exemplen gäller både teknik och metodik så länge de leder till målet att äldre ska kunna leva aktiva och självständiga liv. Detta kan till exempel innebära stadsbyggnad för fler generationer, förbättrad effektivitet av redan befintliga arbetssätt men också framtagande av helt nya arbetssätt. Med design avses här allt från produktlösningar till inverkan av och inbördes förhållanden mellan politiska beslut och förvaltningars drift via olika aktörer.

Det för DAA fastställda övergripande projektmålet är att de goda exempel som lyfts upp samt de eventuella nya förslag som framarbetas av designers ska utmynna i en guidebok. Stockholms stads målgrupp för projektresultatet är människor över 65 år boende inom Stockholms stad, medarbetare inom kommunalt och privat driven äldreomsorg samt ideella organisationer.

Stockholms stad har genom DAA lyft fram de bästa exemplen på hur ett aktivt liv i hemmet stöds.

Projektet pågick under perioden 2012-01-01 – 2014-06-30. Du finner mer information om DAA genom att klicka här.


3 kommentarer

  1. En mycket välskriven och tydlig projektinriktning med välgörande frånvaro av byråkratiska uttryck. Fortsätt så här!

    • Tack så mycket, Emil! Jag är nyfiken på vad du själv har för tankar och idéer kring framtidens äldreomsorg – kommentera gärna!

  2. Pingback: Innovation 65+ byter funktion! | Innovation 65+

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments