Äldrevänlig stad

Stockholms stad har påbörjat ett långsiktigt arbete med att göra staden mer äldrevänlig. Arbetet började redan år 2014 genom Äldreförvaltningens medverkan i projektet AFE-INNOVNET vilket resulterade i grundandet av ett europeiskt nätverk för åldersvänliga städer – the European Covenant on Demographic Change år 2016, där staden är fullvärdig medlem. Det europeiska nätverket är tänkt att stärka det arbete som WHO bedriver på global nivå med att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande. I slutet av 2017 utökade dessutom staden sitt medlemskap till att även omfatta det globala nätverket WHO Global Network for Age-Friendly Cities and Communities (GNAFCC). Det kompletterande medlemskapet påverkar inte stadens åtagande men däremot tillgången till kontaktnät.

Under 2017 har Äldreförvaltningen tagit fram ett ärende som uppmärksammar förbättrings- och utvecklingsområden utifrån WHO:s forskningsbaserade kriterier för vad som kännetecknar och har betydelse för en äldrevänlig stad. Fokus har i detta skede inte varit att komma fram till några lösningar utan att övergripande beskriva behov av utveckling och samverkan och staka ut en viljeinriktning för stadens arbete med att bli en äldrevänlig stad. Dokumentet beskriver också kända olikheter i stadsdelarnas förutsättningar att nå upp till en äldrevänlig stad. Utgångspunkten för arbetet är samverkan och ska integreras med det arbete som redan bedrivs i staden. Dokumentet utgör ett underlag till det fortsatta planeringsarbetet.

I stadens budget 2018 har Äldreförvaltningen fått ett fortsatt uppdrag kring detta.

Mer information: ärendet ”Strategi för en Äldrevänlig stad – underlag till program” finns att läsa här! Ärendet godkändes av äldrenämnden vid deras sammanträde 21 november 2017 varpå det överlämnades till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige.

Kontaktuppgifter: Maria Fredriksson Kleine, Äldreförvaltningen i Stockholms stad (maria.kleine@stockholm.se, 08-508 36 246).


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments