AFE-INNOVNET

 

 

 

 

Bakgrund
Befolkningen åldras. Den demografiska utvecklingen är en gemensam utmaning, inte bara inom Stockholm, Sverige eller Europa utan för stora delar av världen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är människans fysiska och sociala miljö nyckelfaktorer för ett aktivt och självständigt liv. Att skapa åldersvänliga miljöer är en av de mest effektiva metoderna för att möta de demografiska förändringarna. 2005 etablerade WHO ett program för åldersvänliga miljöer och senare nätverket WHO Global Age FriendlyCitiesNetwork.

Projektet
Äldreförvaltningen har tillsammans med 28 andra projektpartners varit med i EU-projektet Thematic Network Innovation for age-friendly environments in the European Union (AFE-INNOVNET). AFE-INNOVNET kan beskrivas som startskottet för den europeiska motsvarigheten till WHO:s globala nätverk.

Projektet AFE-INNOVNET har pågått mellan 1 februari 2014 till 31 januari 2016. Projektets syfte har varit att mobilisera ett EU-omfattande samfund av lokala och regionala myndigheter samt andra intressenter för att främja spridning av innovativa lösningar för åldersvänliga miljöer med målet att stödja ett aktivt och hälsosamt åldrande i Europa. AFE-INNOVNET ska också stödja European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA), särskilt vad gäller D4 Action Group.

Projektetkonsortiet har utgjorts av sammanlagt 29 projektpartners bestående av:

AGE Platform Europe AISBL (AGE) har varit projektkoordinator. Dessutom har WHO Europe och EUROFOUND agerat som rådgivande parter gentemot projektet.

Vad är åldersvänliga miljöer?
Vad som utgör åldersvänliga miljöer kan delas in i olika kategorier. I syftet att vara en europeisk motsvarighet och möjliggöra synkronisering med WHO:s globala arbete på området, har projektet arbetat efter samma kategorier som WHO, vilka är följande:

En åldersvänlig stad är en stad för alla åldrar, inklusive äldre människor – ett Stockholm för alla. Det handlar både om att skapa inkluderande och dynamiska samhällen, att minska belastningen på offentlig sektor genom förebyggande åtgärder, men också om att till exempel stödja äldre människor att bidra till ekonomin genom att möjliggöra för dem att förvärvsarbeta och därmed konsumera. Det handlar också om att värna om äldres rättigheter vad gäller likabehandling och motverka åldersdiskriminering. Äldre ska kunna ta del av kultur- och fritidsaktiviteter, kunna tillgodogöra sig samhällsinformation av alla dess slag, kunna ta sig till affären och nyttja samhällstjänster som till exempel sjukvård. Tillgänglighet i form av god tillgång till offentliga toaletter och bänkar bidrar också till att möjliggöra för äldre människor att leva ett aktivt liv och motverka att de blir isolerade i sina hem.

Många innovativa lösningar som stödjer ett aktivt och hälsosamt åldrande har utvecklats som piloter runtom i Europa men projekten får sällan någon permanent implementering eller större spridning vilket också innebär att projektens långvariga inverkan är begränsad. För att främja spridning av innovativa lösningar för åldersvänliga miljöer har ett av projektmålen därför varit att utarbeta en projektdatabas. Projektet har även tagit fram en socioekonomisk beräkningsmodell för att bedöma de socioekonomiska effekterna av åldersvänliga miljöer samt fördelarna med att involvera äldre i utformandet av dessa åldersvänliga miljöer.

För att nå det övergripande projektmålet om att stödja ett aktivt och hälsosamt åldrande i Europa, har projektet verkat för att mobilisera ett EU-omfattande samfund av lokala och regionala myndigheter samt andra intressenter. Utöver projektkonsortiet har det därför varit möjligt för andra organisationer att ansluta sig till det tematiska nätverket. Under det tvååriga projektet lyckades AFE-INNOVNET mobilisera över 350 organisationer i Europa till att ansluta sig.

Projektets samtliga leverabler finns samlade på projektets gemensamma hemsida http://agefriendlyeurope.org/library/deliverables/.

Fortsättningen
I syfte att förse nätverket och andra berörda aktörer med ett formellt och långsiktigt politiskt och tekniskt ramverk, samt för att kunna skapa ett åldersvänligt EU, har projektet även upprättat European Covenant on Demographic Change (besök http://agefriendlyeurope.org/ för mer information).

Stockholms stad har gått med i European Covenant on Demographic Change. Genom att ansluta till avtalet European Covenant on Demographic Change tar staden en tydlig ställning i frågan om att åldersvänliga miljöer är viktiga för samhället. Genom avtalet får staden tillgång till nätverk, kunskap och konkreta verktyg till att utforma handlingsplaner anpassade till den egna organisationen. Arbetet med att skapa åldersvänliga miljöer leder till en ökad medvetenhet kring åldersperspektiv inom respektive förvaltning/organisation.

Mer information: besök gärna hemsidorna http://www.afeinnovnet.eu/ alternativt http://www.agefriendlyeurope.org/.

 

AFE-INNOVNET supports the operational implementation of the work plan of European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing D4 Action Group on age-friendly environments.

 

This project is funded under the ICT Policy Support Programme (ICT PSP), grant agreement n° 620978.

 

 

 


2 kommentarer

  1. Pingback: Innovation 65+ byter funktion! | Innovation 65+

  2. Pingback: Covenant on Demographic Change | Innovation 65+

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Subscribe to comments