Visar alla blogginlägg från: oktober 2012

Vad är åldrande och hur påverkar det sociala nätverket äldre människors hjälpbehov?

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

I början av oktober anordnade Äldreförvaltningen i Stockholms stad en innehållsrik heldagskonferens, ”Leva hela livet levande”, där både medarbetare inom Stockholms stad och äldre och deras anhöriga var välkomna. Vi fick bland annat lyssna till Marie Ernsth-Bravell, lektor i gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping, som höll en föreläsning kring varför vi måste ha kunskaper om äldre. Hon har skrivit en avhandling med fokus på de allra äldsta med syftet att bland annat ta reda på hur hälsa och socialt nätverk påverkar deras dagliga liv och hjälpmönster. Marie berättade att hennes avhandling bland annat visat på att äldres upplevelse av vilket socialt nätverk de har var det som i större utsträckning än deras objektiva hälsa påverkade behovet av vård/omsorg. Vidare berättade Marie att det är vanligt förekommande att det råder en okunskap kring vad som är primärt- respektive sekundärt åldrande, vilket också är orsaken till förekomsten av över- respektive undermedicinering. Vill du läsa mer om hennes avhandling kan du klicka här.

Kategori: Okategoriserade


Implementeringsprocesser av nya metoder alternativt tekniska lösningar

Postad av: Maria Fredriksson Kleine,

DAA kommer med hjälp av den akademiska tankesmedjan Leading Health Care under hösten 2012 att påbörja att hålla miniworkshops tillsammans med olika erfarna projektledare inom äldreomsorgen i Stockholms stad samt aktörer från en/flera ideella organisationer. Syftet är att ringa in hur processer med implementering av nya metoder alternativt tekniska lösningar kan underlättas och påskyndas inom Stockholms stad. En konsekvensanalys av resultatet av miniworkshoparna skall bland annat ta in frågeställningar såsom projektens beroende av olika typer av aktörer, projektens koppling till sin omvärld i form av organisatoriska, strukturella och politiska sammanhang, hur projekten påverkas av olika typer av intressen och styrsignaler från dessa aktörer/sammanhang, samt möjligheter och hinder för projekt att göras permanenta. Fortsättning följer, men tills dess kan du få mer information om Leading Health Care genom att klicka här!

Kategori: Implementeringsprocesser